Portugal är fortfarande en av de största konsumenterna av förnybar el i Europeiska unionen (EU), trots att landet inte har lyckats överträffa Sverige, Danmark och Österrike, som 2022 var de största konsumenterna av denna energi.

Enligt uppgifter från Eurostat kom majoriteten av bruttoelförbrukningen i Portugal 2022 från förnybara källor, cirka 61 %. En ökning jämfört med de två föregående åren, då denna konsumtion representerade cirka 58%.

I Sverige kommer cirka 83% av elförbrukningen från förnybara källor, med vatten- och vindkraft som de viktigaste drivkrafterna. I Danmark står den "gröna" elförbrukningen för cirka 77% och i Österrike sjunker denna siffra till 74,7%. Även i Kroatien (55,5 %), Lettland (53,3 %) och Spanien (50,9 %) är andelen hög.

Finland och Tyskland - båda med 47% - Rumänien (43%) och Grekland (42%) har också en "grön" elförbrukning som ligger över det europeiska genomsnittet. Europeiska statistikkontoret anger att detta genomsnitt låg kvar på 37 % mellan 2020 och 2021, för att sedan stiga till 41 % 2022. Totalt sett har förnybara energikällor ökat med 5,7 % mellan 2021 och 2022.

Elektricitet från förnybara källor ligger långt före andra källor, såsom kärnkraft (mindre än 22%), gas (mindre än 20%) eller kol (mindre än 17%).

Vindkraft och vattenkraft stod för mer än två tredjedelar av den totala elproduktionen från förnybara källor (37,5 % respektive 29,9 %). Den återstående tredjedelen av elen kommer från solenergi (18,2%), fasta biobränslen (6,9%) och andra förnybara källor (7,5%). Eurostat visar också att solenergi är den snabbast växande källan: 2008 stod den för bara 1 % av den el som förbrukades i EU.