Influensa är en av de främsta orsakerna till dödlighet i världen. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att mellan tre och fem miljoner fall av allvarlig sjukdom inträffar varje år, särskilt bland de mest utsatta, såsom äldre, barn under fem år, gravida kvinnor och kroniskt sjuka personer. Influensa kan leda till allvarliga hälsokomplikationer med sjukhusvistelser som följd.

Årlig vaccination anses vara den mest effektiva åtgärden för att förebygga influensa och dess komplikationer. I denna konsensus hänvisar vårdpersonal från olika specialiteter också till de konsekvenser som influensavirusinfektion har för patienter med olika komorbiditeter, såsom kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) (luftvägsinfektioner är den främsta orsaken till försämringar i denna sjukdom), hjärtsjukdom (orsakar en ökad risk för hjärtinfarkt) och diabetes (diabetespatienter har högre frekvens av sjukhusvistelser, akutmottagning och influensarelaterade dödsfall).

Med beaktande av alla vetenskapliga bevis som samlats in presenterar de medicinska sällskapen därför följande rekommendationer och slutsatser:

  • Influensavaccination är grunden för arbetet med att minska effekterna av influensa och dess komplikationer, särskilt i högriskgrupper som äldre, små barn, gravida kvinnor och kroniskt sjuka personer.
  • Vaccinerna är säkra och effektiva. För personer som är 65 år eller äldre rekommenderas ett vaccin med en högre dos inaktiverat virus.
  • Vissa studier har visat att vaccination mot influensa avsevärt minskar sjukhusvistelser och dödlighet hos patienter med nedsatt immunförsvar och patienter med andningssjukdomar, t.ex. KOL, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. Dessa högriskgrupper måste vaccineras varje år.
  • Vaccination av vårdpersonal mot influensa är viktigt med tanke på deras större exponering för viruset (risk för infektion) och högriskpatienter (risk för överföring). Vaccination av denna personal ger flera fördelar, t.ex. kontroll av infektioner i vårdmiljöer, minskad frånvaro, minskad dödlighet och främjande av vaccination genom det goda exemplet.
  • EU:s mål om en vaccinationstäckning på 75 procent för personer över 65 år uppnåddes i Portugal tack vare kostnadsfri och lättillgänglig vaccination, rekommendationer från vårdpersonal, epidemiologisk övervakning och medvetenhet om den nationella vaccinationskampanjen.

  • För att öka vaccinationstäckningen krävs strategier som ökad hälsokunskap, ökad tillgänglighet och kostnadsfria vaccinationer.


För mer information, vänligen kontakta Grupo HPA Saude på (+351) 282 420 400.