Enligt portugisisk lagstiftning är det tillåtet att köra ett fordon med utländsk registrering inom landet så länge som vissa villkor är uppfyllda.

Enligt Ekonomista inkluderar dessa villkor:

Inte vara bosatt i Portugal: Det första villkoret är att föraren av fordonet inte är bosatt i Portugal. Detta innebär att personer som inte bor permanent i Portugal får köra bilar med utländska registreringsskyltar i landet.

Relation till ägaren: Föraren måste vara familjemedlem till ägaren eller innehavaren av fordonet. Familjemedlemmar får därför köra ett fordon med utländsk registrering i Portugal.

EU-registrering: Fordonet måste ha en permanent registrering från ett land inom Europeiska unionen (EU). Bilar med EU-registreringsskyltar omfattas av andra bestämmelser än fordon från länder utanför EU.

Begränsad period: Ett av de viktigaste villkoren är att bilen inte får stanna i Portugal i mer än 180 dagar (eller 6 månader) under en 12-månadersperiod. Det innebär att fordonet inte får användas i Portugal i mer än ett halvår per kalenderår.

Interpolering av dagar: Perioden på 180 dagar behöver inte vara sammanhängande. Den kan interpoleras, men regeln om 6 månader per år får inte överskridas. Det innebär att en utlandsregistrerad bil under ett år inte får användas i Portugal i mer än 6 månader.

Denna tidsbegränsning är viktig eftersom fordonet, enligt artikel 30 i fordonsskattelagen, är befriat från att betala skatt under en period av 6 månader. All användning utöver denna period kan leda till skatteskyldigheter.


Ansvarsförsäkring

När ett fordon registreras i ett EU-land är det nödvändigt att teckna en ansvarsförsäkring, även känd som tredjepartsförsäkring. Denna försäkring är obligatorisk och täcker materiella eller kroppsliga skador som orsakas tredje part, dvs. andra personer än föraren av fordonet.

Det är viktigt att nämna att reglerna för frivilliga bilförsäkringar kan variera från ett försäkringsbolag till ett annat och från ett land till ett annat. Täckning, tidsmässiga och geografiska begränsningar kan variera beroende på försäkringsgivarens policy. Vi rekommenderar därför att du kontaktar ditt försäkringsbolag för att få specifik information om hur du försäkrar ett utlandsregistrerat fordon i Portugal.