En av arrangörerna av det internationella mötet som kommer att äga rum den 2 och 3 april i Lissabon, sade "Vad vi ska försöka göra, dagen efter konferensen, är att samla en ännu mindre grupp med utländska kollegor som kommer att vara här (...) i en liten kommitté för att se om vi kan skapa några 'riktlinjer' om denna situation", sade reumatologen Jame Branco.

Jaime Branco erkände att covid-19-pandemin, som smittade miljontals människor, också ledde till att antalet patienter som fortfarande har symtom som nu ingår i det så kallade post-covid-19-tillståndet ökade.

År 2022 publicerade generaldirektoratet för hälsa(DGS) en standard för att fastställa riktlinjer för diagnos och kliniskt tillvägagångssätt för post-covid-19-tillståndet, som kan störa livskvaliteten och funktionsförmågan hos drabbade personer.

Post-covid-19-tillståndet, som också kallas "long-covid", definieras av det spektrum av symtom som uppträder hos personer med sannolik eller bekräftad infektion med SARS-CoV-2-coronaviruset, vanligtvis tre månader efter början av den akuta infektionsfasen och som varar i minst två månader.

Bland de vanligaste symtomen i post-covid-19-tillståndet finns enligt denna standard trötthet, dyspné (andnöd), förändringar i lukt och smak, depression, ångest och kognitiv dysfunktion.

Jamie Branco tillade: "Just nu har vi detta problem och vi måste dra nytta av det för att lära oss av det och vara beredda, inte bara för att hjälpa dessa patienter utan också för att bättre kunna hjälpa framtida fall".

Den första internationella konferensen om "long-covid" kommer att äga rum den 3 och 4 april på Luso-American Development Foundation i Lissabon.

Mötet syftar till att öka synligheten, klargöra begrepp, främja förståelse och stimulera diskussion bland vårdpersonal, forskare, beslutsfattare, patienter och företrädare för samhället om kliniska manifestationer, deras hantering, terapeutiska alternativ och hälsoutmaningar kopplade till myalgisk encefalomyelit / kroniskt trötthetssyndrom och "lång covid".