Det finns cirka 1 miljard OSA-patienter i världen. Nya data tyder på att när apné-hypopnéindex (AHI) är ≥ 15 händelser per timme, är incidensen för måttlig till svår OSA 49,7% hos män och 23,4% hos kvinnor. Vanliga kliniska symtom är snarkning under sömnen, återkommande plötsliga uppvaknanden, ökad nokturi, huvudvärk på morgonen och sömnighet dagtid. Patienterna ignorerar dock ofta dessa symtom och saknar strategier för tidshantering. OSA är ett syndrom med metaboliska och endokrina komplikationer som kan leda till kardiovaskulära skador, metaboliska störningar, onormala hormonnivåer, försämrad kognitiv funktion och beteendeavvikelser, vilket har en betydande inverkan på arbetsförmågan och livskvaliteten.

Sköldkörteln är en körtel som ansvarar för många vitala funktioner, från hjärtslag till andningsfrekvens. Det är också det organ som ansvarar för produktionen av sköldkörtelhormoner, som är relaterade till ämnesomsättningen. När det uppstår en obalans i produktionen av dessa hormoner kan personen drabbas av hypotyreos eller hypertyreos.

Hypotyreos kännetecknas av minskad sköldkörtelaktivitet, vilket minskar produktionen av hormoner och följaktligen orsakar en långsam ämnesomsättning. Orsakerna är bland annat brist på jod, helt eller delvis avlägsnande av sköldkörteln, användning av vissa läkemedel och perioden efter förlossningen.

När en patient lider av hypotyreos blir kroppen mindre aktiv. Som ett resultat kan de känna sig trötta lättare och vara ganska dåsiga. Diagnosen ställs vanligtvis genom en fysisk undersökning av en endokrinolog och bekräftas genom blodprov och ultraljud av sköldkörteln.

Det är känt att personer med hypotyreos löper större risk att utveckla OSA på grund av flera faktorer som rör andningen, t.ex. minskad förmåga att reagera på kemiska förändringar och de muskler som är involverade i andningen.

Symtom som andningssvårigheter eller andningsuppehåll, överdriven trötthet under dagen, överdriven dåsighet, apati, huvudvärk, koncentrationssvårigheter m.m. är relaterade till både hypotyreos och OSA.

Patienter som diagnostiseras med primär sömnapné, och som inte genomgår någon analys av sköldkörtelfunktionen, underdiagnostiseras och behandlas felaktigt som om de hade OSA eftersom hypotyreos inte upptäcks. Samma patienter upplever en tillfällig symtomförbättring med behandlingar som rekommenderas för OSA, men misslyckas oundvikligen på lång sikt. Denna tillfälliga förbättring kan undvikas om diagnosen hypotyreos inte fördröjs.

Med andra ord är det nödvändigt att identifiera orsaken till symtomen, och inte bara behandla dem. Vissa patienter genomgår OSA-behandling och får en kortvarig förbättring av symtomen, men den verkliga orsaken till andningssvårigheterna ligger faktiskt i sköldkörteln.

Orsaken till en låg andningsfrekvens på natten kan i själva verket vara relaterad till sköldkörtelns metaboliska funktion och härröra från hypotyreos.

Därför kan man inte med säkerhet säga att det ena orsakar det andra. Vad man däremot vet är att det faktiskt finns ett samband mellan dessa två faktorer, eftersom OSA kan förekomma hos mellan 25 och 100 procent av patienterna med hypotyreos.

För mer information, vänligen kontakta Grupo HPA Saude på (+351) 282 420 400.