Säkerhet och laglighet: AML:s och KYC:s roll i förebyggandet av ekonomisk brottslighet


AML- och KYC-regler har blivit en integrerad del av finansinstitutens operativa verksamhet i kampen mot olagliga transaktioner. Enligt Roman Tereshchenko har dessa regler utformats för att kontrollera penningtvätt, bedrägerier och andra former av ekonomisk brottslighet, och de har blivit strategiskt viktiga.

Med hänvisning till uppgifter från FN konstaterar en expert att penningtvätt står för 2 till 5% av den globala BNP. I monetära termer är detta 800 miljarder dollar - 2 biljoner dollar. Med tanke på denna höga siffra blir genomförandet av tillförlitliga AML- och KYC-förfaranden extremt viktigt för banker och fintech-företag. Dessa regler bidrar till att bygga upp kundernas förtroende för institutioner som upprätthåller höga standarder för säkerhet och transparens.


Roman Tereshchenko om AML som ett viktigt verktyg för att bekämpa finansiella bedrägerier


Omfattande AML-åtgärder används för att bekämpa penningtvätt och skydda dem från brottslig verksamhet, mot finansiering av terrorism och andra olagliga transaktioner. Dessa regleringsstandarder utvecklas och uppdateras regelbundet av arbetsgruppen för finansiella åtgärder, med hänsyn till tekniska förändringar och aktuella trender inom finansbranschen.

"För att förhindra penningtvätt tillämpas AML-förfaranden", förklarar Roman Tereshchenko. - KYC är en av de viktigaste komponenterna i AML. Denna verifieringsprocess innebär en detaljerad analys av kundinformation innan finansiella tjänster tillhandahålls till honom.

Äktheten i kundens identitet, tillförlitligheten i de dokument som tillhandahålls och inkomstkällor, samt bedömningen av de potentiella riskerna för samarbete - alla dessa aspekter, som expertrapporterna, analyseras under KYC-proceduren.

"Strikt efterlevnad av AML-standarder gör det möjligt för fintech-företag och andra finansinstitut att framgångsrikt undvika att delta i olagliga aktiviteter och processer", är Roman Tereshchenko övertygad om.


Moderna säkerhetsåtgärder: Viktiga förfaranden


Inom finansbranschen blir AML, CTF (Counter-Terrorist Financing) och KYC-förfaranden allt viktigare. Enligt Roman Tereshchenko omfattar de följande aktiviteter:

  • Identitetsverifiering. För nya kunder hos fintech-företag är det obligatoriskt att genomgå verifiering baserat på officiella dokument som bekräftar deras identitet. Detta steg innebär att man kontrollerar äktheten hos de tillhandahållna dokumenten och deras överensstämmelse med klienten. I den moderna finansvärlden är en sådan process som regel redan automatiserad med hjälp av artificiell intelligensteknik.
  • Screening och kontinuerlig övervakning av kunder. Experten är övertygad: för att undvika risker måste finansinstitutens kunder kontrolleras med avseende på politisk tillhörighet och att deras namn inte finns med på sanktionslistor.

- AML- och KYC-kontroller bör vara kontinuerliga under alla kundinteraktioner. Det är viktigt att övervaka förändringar i deras data och identifiera misstänkta transaktioner, betonar Roman Tereshchenko.

Baserat på ovanstående nämner fintech-specialisten de obligatoriska AML- och TF-förfaranden som måste följas:

  • Rapportering av misstänkta aktiviteter och transaktioner: En process måste följas för att omedelbart rapportera misstänkta transaktioner och svara i enlighet därmed. Detta är ett viktigt steg i kampen mot ekonomisk brottslighet.
  • Utbildning och policyer: Regelbunden utbildning och policyer upprätthålls för att säkerställa att medarbetarna är så medvetna om AML-reglerna som möjligt. Denna process spelar en viktig roll för att effektivt motverka bedrägerier.
  • Upprätthållande av interna register och verifieringskedja. Roman Tereshchenko betonar vikten av att upprätthålla tillräckliga interna register och en verifieringskedja. Detta är nödvändigt för korrekt lagring av AML- och KYC-data.
  • Enligt experten går trenderna inom KYC och AML i rätt riktning, men det finns fortfarande ett antal problem som finansinstituten står inför. Faktum är att regelverket på detta område fortfarande är komplext och ständigt förbättras, och det krävs betydande resurser för att följa det. Att ligga steget före globala trender och lösa problem inom området KYC och AML är därför en ständig utmaning för moderna fintech-företag. Men Roman Tereshchenko är övertygad om att de av dem som är fast beslutna att bekämpa bedrägerier, penningtvätt och andra olagliga förfaranden kommer att vinna. Även om de investerar en hel del i skydd mot ekonomiska brottslingar får de förtroende från kunder som också är emot "smutsiga pengar" och för penningtvätt.