"Överklagandet anses vara helt ogrundat, vilket i sin helhet upprätthåller domen mot klaganden [TAP] med böter på 50 000 euro, för att uppsåtligen ha tillhandahållit den planerade administrativa överträdelsen, [...] underbyggd av överträdelsen av skyldigheten att lämna information med kvalitet", lyder konkurrensdomstolens dom daterad den 8 april och offentliggjordes denna vecka av CMVM.

Frågan gäller de böter som CMVM ålade TAP för att man ansåg att bolaget lämnat "osann" information om den tidigare administratören Alexandra Reis avgång.

"Den information som TAP offentliggjorde i uttalandet av den 4 februari 2022 var inte sann, eftersom den inte stämde överens med verkligheten, eftersom den inte nämnde det avtal som ingåtts mellan TAP och Alexandra Reis och bådas önskan att avsluta befintliga avtalsförhållanden, efter en förhandlingsprocess som initierats av TAP och inte var tydlig, eftersom användningen av uttrycket "avstående" motsvarar en tvetydig term, som inte tillät mottagarna av informationen att omedelbart känna till verkligheten, nämligen förekomsten av ett undertecknat avtal mellan TAP och Alexandra Reis", lyder noten som publicerades av CMVM den 29 november.

Detta fall blev offentligt vid en tidpunkt då Alexandra Reis redan var statssekreterare för finansdepartementet i minister Fernando Medinas team och ledde till inrättandet av en parlamentarisk undersökningskommission.

CMVM ansåg att TAP:s agerande "uppsåtligen bröt mot skyldigheten att lämna ut kvalitetsinformation", vilket utgör ett mycket allvarligt brott som kan leda till böter på mellan 25 000 och 5 000 000 euro.