Devlet yardım programı, sıfır emisyonlu otobüslerin satın alınmasını (elektrik veya hidrojen kullanarak) ve ilgili yakıt ikmali veya yeniden şarj altyapısının kurulumunu veya iyileştirilmesini içerir.

Devlet yardımı, doğrudan iade edilmeyen hibeler şeklinde olacak ve yararlanıcılar açık bir şekilde seçilecektir., şeffaf ve bağlayıcı ihale süreci.

Komisyon, yardımın orantılı olduğunu ve gerekli minimum ile sınırlı olduğunu düşündü., özellikle yardım seviyesi rekabetçi bir teklif verme süreciyle belirleneceği için.

Brüksel ayrıca, önlemin emisyonsuz halk yolcu otobüslerinin benimsenmesini teşvik edeceğini ve böylece Avrupa Birliği'nin (AB) iklim ve çevresel hedefleri doğrultusunda karbondioksit ve diğer kirletici emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunacağını vurguladı. Avrupa Ekolojik Paktı.

Toplum yöneticisi için, rejimin AB'nin çevre ve iklim hedefleri üzerindeki olumlu etkileri, devlet yardımının neden olduğu rekabet ve ticaretin potansiyel çarpıtılmasından daha ağır basmaktadır.